DEKLARACJA CELÓW I ZADAŃ
Chrześcijańska Społeczność w Sochaczewie.

Chrześcijańska Społeczność to Kościół, który w oparciu o naukę Biblii i moc Ducha Świętego, kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. Pragnąc, aby siłą napędową Chrześcijańskiej Społeczności były te same cele dla których Kościół Jezusa Chrystusa powstał koncentrujemy się na pięciu zasadniczych zadaniach jakie Chrystus przed kościołem postawił:

Zadanie # 1
Będziesz miłował Pana, swego Boga całym sercem, duszą i umysłem. Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest miłowanie Boga. Najlepszym wyrazem tego jest cześć i uwielbienie jakie mamy dla Boga.
Zadanie # 2
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22: 37-40) Drugie zadanie każdego chrześcijanina to miłowanie bliźniego. Najlepszym wyrazem miłości ku ludziom jest służba. Posługiwanie jest demonstrowaniem Bożej miłości do innych poprzez zaspokajanie ich potrzeb i leczenie ich zranień w imieniu Jezusa.
Zadanie # 3
Idąc czyńcie uczniami… (Mt 28:19) I będziecie moimi świadkami. (Dz Ap 1:8) Zadanie to nazywamy ewangelizacją. Jako ambasadorzy Chrystusa mamy zanieść Słowa Bożej ewangelii wszystkim ludom. Kościół po to istnieje, aby komunikować Bożą Dobrą Wieść o ratunku w Chrystusie Jezusie i możliwości prowadzenia nowego życia w mocy Ducha Świętego.
Zadanie # 4
Czyńcie uczniami… chrzcząc ich… Kolejne zadanie po ewangelizacji to chrzczenie ludzi. Nie chodzi tu jedynie o spełnianie obrzędu. Chrzest symbolizuje jeden z pięciu celów istnienia kościoła. Chrzest wskazuje na społeczność, budowanie wspólnoty z Ciałem Chrystusa. Chrześcijanin to człowiek powołany nie tylko do wiary tj posiadania pewnych przekonań, ale również do przynależności.
Zadanie # 5
Czyńcie uczniami… chrzcząc ich…i ucząc przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem Mówiąc o tym zadaniu zwykle posługujemy się wyrażeniem uczniostwo. Kościół po to istnieje, aby edukować i wychowywać ludzi należących do Boga. Jest to proces polegający na pomaganiu ludziom stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Dzięki temu uczeń nabiera cech swojego Mistrza.

… aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.
(Ef 4:12b-13)

Na podstawie Biblii rozumiemy, że Bóg oczekuje, iż każdy, na wzór Chrystusa Pana będzie:
§ Czcicielem jedynego prawdziwego Boga,
§ Świadkiem zwiastującym miłość Boga,
§ Członkiem Bożej rodziny,
§ Uczniem dorastającym do duchowej dojrzałości Syna Bożego,
§ Sługą Bożego miłosierdzia i łaski